Перейти до вмісту

Мішалова Олена

  Мішалова Олена, кандидатка філософських наук. Народилася у м. Кривий Ріг (Україна). Вищу освіту отримала у Криворізькому державному педагогічному університеті (2004 р. – ступінь бакалавра з історії, 2005 р. – ступінь магістра з історії). Протягом 2006-2009 рр. навчалася в аспірантурі на кафедрі філософії Криворізького державного університету. У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара (тема дисертаційного дослідження: Проблема історичного наратива у сучасній філософії історії, науковий керівник – проф. Я.В. Шрамко).

  З 2009 по 2013 рік працювала асистентом та старшим викладачем кафедри всесвітньої історії Криворізького державного педагогічного університету. З 2013 р. і до сьогодні працює на посаді доцента кафедри філософії Криворізького державного педагогічного університету.

  У листопаді 2015 р. була учасником грантової програми для молодих вчених від Міжнародного інституту етики та проблем сучасності та кафедри філософії Українського Католицького університету.

  З 2020 р. є членом Майстерні Академічного Релігієзнавства.

  Сфера наукових інтересів: філософія історії, аналітична філософія історії, релігієзнавство, культурологія.

  e-mail: elenmishalova@gmail.com

  https://www.facebook.com/elen.mishalova/

  Основні публікації:

  1. Мішалова О.В. Ключовий дієвець історії // Актуальні проблеми духовності: зб. наук. праць. Кривий Ріг : КДПУ, 2020. Вип. 21. С. 159-203.

  2. Мішалова О.В., Панафідіна О.П. Кріс Лоренц і сучасна філософія історії: чим може бути корисним філософ історику? (передмова до перекладу статті «Історичне знання та історична дійсність: на захист “внутрішнього реалізму”») // Актуальні проблеми духовності: зб. наук. праць. Кривий Ріг : КДПУ, 2020. Вип. 21. С. 102-110.

  3. Mishalova O. Narrative tolerance: on the road to unbiased history, cultural tolerance and civil society // SHS Web of Conference. ICHTML 2020. 75, 03001 (2020).

  4. Мішалова О.В. Наративна толерантність: вихід із лабіринту національних історичних наративів // Актуальні проблеми духовності: зб. наук. праць. – Кривий Ріг: КДПУ, 2019. – Вип. 20. – С. 46-71.

  5. Мішалова О.В. Ідея прогресу та моделі розгортання історичного процесу // Актуальні проблеми духовності: зб. наук. праць. – Кривий Ріг: КДПУ, 2018. – Вип. 19. – С. 162-183.

  6. Мішалова О.В. Історична дійсність та факт у світлі ідей Л. Вітгенштейна // Актуальні проблеми духовності: зб. наук. праць. – Кривий Ріг: ДВНЗ «КНУ», 2014. – Вип. 15. – С. 175-185.

  7. Мішалова О.В. «Від предмета до методу»: передумови становлення сучасної філософії історії у герменевтичних філософських концепціях ХІХ – першої пол. ХХ ст. // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. – 2013. – № 5. – С. 36-40.

  8. Мішалова О.В. Герменевтична vs наративна філософія історії // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць. Філософія. – Чернівці: Чернівецький нац. у-т, 2013. – Вип. 663-664. – С. 198-203.

  9. Мишалова Е.В. Концепции исторического нарратива в современной философии истории // Вестник Пермского университета. – Серия: Философия. Психология. Социология. – 2013. – № 4(16). – С. 26-30.

  10. Мішалова О.В. Онтологічний і гносеологічний аспекти філософії історії // Інтелект. Особистість. Цивілізація: темат. зб. наук. праць із соц. – філос. пробл. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. – Вип. 10. – С. 218 – 226.

  11. Мішалова О.В. Неокантіанські витоки сучасної наративної філософії // Вісник Дніпропетровського університету. – 2012. – Т. 20. – № 9/2.: Сер.: Філософія. Соціологія. Політологія. – Вип. 22 (4) – С. 52 – 57.

  12. Мишалова Е.В. Исторический нарратив как форма организации и репрезентации исторического знания // Философия и эпистемология науки. – 2012. – Т. XXXI. – № 1. – С. 157 – 173.